Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi polegającej na przygotowaniu oraz dowozie gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

                                                                                               Krośniewice, dnia 13.08.2021 r.

MGOPS.271.1.2021  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot. usługi polegającej na przygotowaniu oraz dowozie gorących  posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych, prowadzonym w formie zapytania ofertowego.

 

(RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA/USŁUGA/ROBOTA BUDOWLANA)

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krośniewicach

ul. Poznańska 15

99-340 Krośniewice

Tel./ fax 24 25 23 545

Adres e- mail: sekretariat@mgops.krosniewice.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizowana w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, polegająca na przygotowaniu oraz dowozie gorących dwudaniowych posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach.  Przygotowane posiłki należy dostarczać  pod wskazane adresy zamieszkania podopiecznych w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

Zamówienie będzie obejmować przygotowanie oraz dowóz do 20 posiłków dziennie,                  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00.

 

Dodatkowe wymogi stawiane Wykonawcom:

 1. Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie             z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego;
 2. Zamawiający określa następującą gramaturę posiłku w formie dwudaniowego obiadu, który powinien obejmować:
 1. gorąca zupa – min.300 ml/os.
 2. danie główne:
 • danie mięsne (3 razy w tygodniu), danie rybne lub niemięsne                         (2 razy w tygodniu) – jedna porcja – min. 150 g/os.,
 • dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kasza, kluski śląskie, itp. – jedna porcja – min.                         300 g/os. 
 • dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty – jedna porcja – min. 150 g/os.
 • napój – np. kompot (z wyłączeniem napojów gazowanych) - min. 200 ml/os.,
 • owoce świeże – np. jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, banany, mandarynki, pomarańcze – min. 150 g/os.
 1. Dowóz posiłków powinien odbywać się w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną;
 2. Gramatura posiłków, ich wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla dorosłych;
 3. Potrawy powinny być przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych;
 4. Wykonawca powinien przygotowywać posiłki w sposób zapewniający ich różnorodność i niepowtarzalność w okresie co najmniej dwóch tygodni;
 5. Wykonawca zobowiązany jest do dowozu posiłków w jednorazowych styropianowych opakowaniach, dostosowanych do rodzaju posiłku i wymogów sanitarno-higienicznych, zapewnienie do każdej z dostarczanych porcji jednorazowych sztućców (łyżka, widelec, nóż), oraz do wydania posiłków                                       w uzgodnionych godzinach osobom uprawnionym.

 

III. Termin realizacji zamówienia

Od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 

IV. Kryteria oceny oferty. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych  kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

Zamawiający dokona wyboru oferty, której cena brutto za 1 świadczenie (obiad tj. zupa + drugie danie) będzie najniższa. Cena musi uwzględnić:

 1. Koszt posiłku brutto + netto
 2. Koszty dowozu brutto + netto (wyłącznie koszt zużycia paliwa za 1 km)

 

 

Kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

100%

100 punktów

 

 

Punkty za kryterium „Cena” – całkowita cena brutto wskazana przez wykonawcę                               w ofercie, zostaną obliczone według wzoru:

        Cena brutto najtańszej oferty

--------------------------------------------------    x 100 pkt. = liczba punktów w danym kryterium

         Cena brutto badanej oferty

 

Wybrana zostanie oferta tego oferenta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).

Zamawiający dokonuje oceny ofert oddzielnie dla każdej z części.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
 2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                                       o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach),
  5. jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi,
  6. gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska.

 

VI. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 3. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 7. Zaparafowanie każdej ze stron umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

VII. Termin składania ofert:

Kompletną ofertę należy złożyć z dopiskiem na kopercie „ Przygotowanie wraz z dowozem gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krośniewicach”

 1. Osobiście w siedzibie zamawiającego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krośniewicach

ul. Poznańska 15

99-340 Krośniewice

od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30

 

 1. Przesłać pocztą na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krośniewicach

ul. Poznańska 15

99-340 Krośniewice

 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2021r. do godz. 14.00.                              Liczy się data wpływu do jednostki.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej  na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Przygotowanie oraz dowóz gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                     w Krośniewicach”.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie                              z załącznikiem, w jednym egzemplarzu i podpisana przez wykonawcę. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.
 3. Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą Państwo na stronie internetowej – bip.mgops.krosniewice.pl
 4.  Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi                                        w dniu 31.08.2021r.
 5. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy                                w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty. Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. wzór umowy                                  i istotne postanowienia  w załączeniu.
 6. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.
 7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy, wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze bądź rachunku, w terminie 14 dni.
 8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bądź odstąpienia bez podania przyczyny.

 

IX. Wymagane dokumenty

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – kalkulacja wszystkich kosztów.
 2. Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa.
 3. Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji posiłków. Decyzja dotyczy obiektu, w którym będą przygotowywane posiłki.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu stanowiący załącznik                      nr 2 do Zapytania Ofertowego
 5. Zaparafowana na każdej stronie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni licząc od dnia upływu  terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 2. Wykonawców obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawców podczas wykonywania usługi.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami umowę cywilnoprawną.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 6. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, wg takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub opakowaniu z dodatkowym zapiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.                                                                                                                                                                                    

Klauzula informacyjna

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach , ul. Poznańska 15,                  99-340 Krośniewice, jako administrator danych informuje PaniąPana, iż:

 1. Podanie Pani Pana danych jest całkowicie dobrowolne wynika z wyrażonej zgody,
 2. Posiada Pani Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. I pkt. a) – zgodnie                    z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora.
 5. Ma Pani Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna    Pani Pan, iż przetwarzanie Pani Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 4.35Mb) 2021-08-13 14:12:10 115 razy
2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx (DOCX, 17.22Kb) 2021-08-13 14:12:10 115 razy
3 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx (DOCX, 14.05Kb) 2021-08-13 14:12:10 126 razy
4 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.docx (DOCX, 19.91Kb) 2021-08-13 14:12:10 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 13-08-2021 14:12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 13-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 13-08-2021 14:13:58