Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Vouchery


Krośniewice , dnia 11.06.2014r.

 

OGŁOSZENIE
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
w trybie zapytania ofertowego

 

Tel/fax. (24) 252 35 45

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

e-mail: mgops@krosniewice.pl

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach voucherów (talonów) na samodzielny zakup usługi optometrycznej w ilości - 33 talony w formie papierowej o nominałach: po 200 ( do zrealizowania w okresie lipiec - wrzesień 2014 r.)

Zamawiający wymaga aby vouchery (talony) były realizowane w placówkach mających swą siedzibę na terenie miasta Krośniewice o ile jest to możliwe.

Zamawiający wymaga aby vouchery (talony) stanowiące przedmiot niniejszego postępowania były środkiem płatniczym.

Wykonawca dostarczy vouchery (talony) na swój koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b.

 

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b lub telefonicznie pod numerem tel. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
Monika Kaźmierska - Kierownik;
Marcin Kupiecki - Koordynator projektu „Krośniewicka integracja” tel. 0 695 03 22 43;

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy
Zakończenie - dostawa do dnia 18.07.2014r.

 

 

4. Oferta winna zawierać:

1) prawidłowo wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY”- załącznik nr 1

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. 2007 Nr 168 poz. 1186 ze zm.)

3) Pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

4)zaakceptowany projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Sposób przygotowania oferty:

1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

2. Oferty nie kompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

4. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

 

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b, osobiście lub pocztą w terminie do dnia 27.06.2014r. do godz. 10.30 z dopiskiem: „Zakup i dostawa voucherów (talonów) do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach”.

Termin otwarcia ofert: 27.06.2014r.  godzina 10:45.

 

 

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana do oferentów (osobiści lub pocztą), opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Krośniewicka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Realizator Projektu

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

e-mail: mgops@krosniewice.pl

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 11_06_2014_14_26_35_zalacznik nr 1 vouchery krosniewice.doc (DOC, 91.50Kb) 2014-06-11 14:26:35 0 razy
2 11_06_2014_14_26_35_zalacznik nr 2 vouchery krosniewice.docx (DOCX, 64.03Kb) 2014-06-11 14:26:35 0 razy
3 zalacznik nr 1 vouchery krosniewice.doc (DOC, 91.50Kb) 2014-06-11 14:24:15 507 razy
4 zalacznik nr 2 vouchery krosniewice.docx (DOCX, 64.03Kb) 2014-06-11 14:24:15 502 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 11-06-2014 14:24:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 11-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 11-06-2014 14:26:53