Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OSOBA WYKONUJĄCA USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ (II)

Flaga RP | Herb RP | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Herb Krośniewic

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach ogłasza nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego - Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

I. Nazwa i adres jednostki:
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH,
ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice

II. Określenie stanowiska:
OSOBA WYKONUJĄCA USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

III. Rodzaj zatrudnienia:
UMOWA ZLECENIA

IV. Przewidywany termin zatrudnienia:
LIPIEC 2022 R. – GRUDZIEŃ 2022 R.

V. Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

VI. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. odporność na stres,
 3. samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
 4. predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 5. komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi

VII. Kwalifikacje osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

VIII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

IX. Warunki zatrudnienia:

 1. praca na terenie Gminy Krośniewice, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. usługi mogą być realizowanew godzinach od 6:00 do 22:00 przez 7 dni w tygodniu,
 3. ilość dni w tygodniu świadczonej usługi oraz jej zakres zależny będzie od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 4. limit godzin usługi opieki wytchnieniowej dla 1 osoby w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin.

X. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 7. Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

XI. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. w Sekretariacie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice
 2. pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Opieka wytchnieniowa”.
 3. e-mailem (skany dokumentów) na adres mopskrosniewice@poczta.onet.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać -

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 15:30. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mgops.krosniewice.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15.

 

XII. Dodatkowe informacje:

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych oraz Procedurą naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach wprowadzoną Zarządzeniem Nr 6/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach z dnia 3 marca 2021 roku.

Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

Z uwagi na specyfikę usług Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

Kierownik MGOPS w Krośniewicach
Monika Kaźmierska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy (Opieka wytchnieniowa).pdf (PDF, 790.39Kb) 2022-07-04 11:54:21 111 razy
2 Załącznik nr 2 Oświadczenie (Opieka wytchnieniowa).pdf (PDF, 1.17Mb) 2022-07-04 11:54:21 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 04-07-2022 11:54:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 04-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 04-07-2022 12:02:06