Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze pracowników

 

Krośniewice, dnia 11.05.2021r.

 

MGOPS.110.1.2.2021.MK

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 - Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
  MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH,

ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice

 

 1. Określenie stanowiska:
  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 1. Rodzaj zatrudnienia:
  UMOWA ZLECENIA

 

 1. Przewidywany termin zatrudnienia:
  CZERWIEC 2021 R. - GRUDZIEŃ 2021 R.

 

 1. Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 2. odporność na stres,

 3. samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 4. predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

 5. komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi

 

 

 

 1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego - z zastrzeżeniem, iż wskazana osoba nie jest członkiem rodziny uczestnika Programu, nie jest jego opiekunem prawnym i wspólnie nie zamieszkuje z uczestnikiem Programu.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej).

 

 1. Warunki zatrudnienia:

 1. praca na terenie Gminy Krośniewice (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej lub w miejscach przez nią wskazanych), lub inne miejsce (również poza terenem Gminy Krośniewice) niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków,

 2. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane przez 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, zgodnie z kartą zlecenia usługi,

 3. ilość dni w tygodniu świadczonej usługi oraz jej zakres zależny będzie od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 4. liczba godzin pracy do 45 godzin zegarowych w miesiącu (również u kilku osób niepełnosprawnych),

 5. liczba godzin pracy może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od aktualnych potrzeb.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.

 3. Oświadczenie o niekaralności.

 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej.

 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

 7. Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. w Sekretariacie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice

 2. pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 3. e-mailem (skany dokumentów) na adres mgops@krosniewice.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać -

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2021 r. do godziny 14:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu będą rozpatrywane tylko w sytuacji gdy nie zostanie wyłoniona żadna osoba spośród kandydatów, którzy złożyli dokumenty do dnia 26 maja 2021r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz Procedurą naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach wprowadzoną Zarządzeniem Nr 6/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach z dnia 3 marca 2021 roku.

 

Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

Z uwagi na specyfikę usług Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Kwestionariusz osobowy

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko: ………………………………....................................................................................................................

 2. Data urodzenia: ……………………………………….............................................................................................................................

 3. Obywatelstwo: ………………………………………...............................................................................................................................

 4. Dane kontaktowe - nr tel. kandydata:………………….……………………………………….………………................................

 5. Wykształcenie: ……………………………………………………………………………………....................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………….……………………………………………………………….........................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 • Wykształcenie uzupełniające: ……………………………………………………………………………..........……........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

……………………………………………………………………………………………...................................................................

..........………………………………………………………………………………………………………............................................

………………………………………………………………………………………………….............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

 • Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania:

………………..……………………………………………………………………………………………………...................................

………….…...…......……………………….……………………….....................................................…………........……..........

...................................................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 • Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

 

 

….......................................................................... .............................................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany/a ……...…………………………………………………………..…………….........................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a ……………………………………………………………...................................

(dane kontaktowe wskazane przez osobę)

 

 

 

oświadczam

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:

 

 • posiadam obywatelstwo polskie*,

 • posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

 • korzystam z pełni praw publicznych,

 • nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,

 • nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zobowiązuję się wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Ośrodku,

 • nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa,
  o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

 • nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)*,

 • charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny
  z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*,

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,

 • w przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.

 

 

 

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15, tel/fax.: 24 25 23 545, e-mail: mgops@krosniewice.pl.

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach za pośrednictwem poczty e - mail na adres: odo24@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 52 3487133, 600 282 112.

 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 4. dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

 10. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

.................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

*jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem „x”

 

 

 

) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY KROŚNIEWICE

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15, tel/fax 24 252 35 45,

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /mgopskce/SkrytkaESP

www.mgops.krosniewice.pl, e-mail: sekretariat@mgops.krosniewice.pl

Administratorem danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bip.mgops.krosniewice.pl w zakładce Informacje/RODO.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o naborze pracowników.pdf (PDF, 983.70Kb) 2021-05-11 15:21:25 168 razy
2 kwestionarusz osobowy kandydata.doc (DOC, 152.00Kb) 2021-05-11 15:21:25 163 razy
3 kwestionarusz osobowy kandydata.pdf (PDF, 691.97Kb) 2021-05-11 15:21:25 161 razy
4 oświadczenia kandydata.doc (DOC, 158.00Kb) 2021-05-11 15:21:25 171 razy
5 oświadczenia kandydata.pdf (PDF, 723.31Kb) 2021-05-11 15:21:25 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 11-05-2021 15:21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 11-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 11-05-2021 15:23:09