Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN REKRUTACJI I REALIZACJI PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2021 W GMINIE KROŚNIEWICE

 

Załącznik

 

do Zarządzenia 7/2021

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Krośniewicach

z dnia 22.04.2021r.

 

 

REGULAMIN

REKRUTACJI I REALIZACJI PROGRAMU

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2021

W GMINIE KROŚNIEWICE

 

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 

 1. Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany jest przez Gminę Krośniewice za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach (Realizator programu). Projekt finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ? edycja 2021. w okresie od maja 2021 do grudnia 2021r.

 2. Usługi asystenckie realizowane są na terenie Gminy Krośniewice (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej lub w miejscach przez nią wskazanych), lub w innym miejscu (również poza terenem Gminy Krośniewice) niezbędnym do wykonywania czynności asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej .

 3. Usługi są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

 4. Odbiorcami usług są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 1. Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności).

 2. Usługi realizowane są przez Asystentów zatrudnionych przez Realizatora programu.

 3. Realizując usługi Asystent kieruje się poniższymi zasadami:

 1. zasada akceptacji - oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody wyboru wartości i celów życiowych Klienta,

 2. zasada indywidualizacji - podmiotowego podejścia do Klienta, jego niepowtarzalnej osobowości, z jej prawami i potrzebami,

 3. zasada poufności i respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od klienta bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego prawa),

 4. zasada prawa do samostanowienia - prawo klienta do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),

 5. zasada obiektywizmu (nieoceniania) - wszechstronne, oparte na profesjonalnej wiedzy rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji,

 6. zasada dobra rodziny i poszczególnych jej członków - uwzględnienie podczas realizacji usług korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego Klienta.

 1. Realizator programu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.

 2. Asystent ma prawo odmówić zrealizowania usług:

 1. w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu Klientów, Asystentów lub osób trzecich,

 2. w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa.

 1. Asystent nie ma prawa świadczyć usług asystenckich bez wcześniejszego uzgodnienia z Realizatorem programu.

 

 

§ 2 ZAKRES USŁUG ASYSTENCKICH

 

 1. Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin: w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.

 2. Zakres usług podstawowych:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 1. Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w myśl ustawy o pomocy społecznej, usług medycznych ani rehabilitacyjnych.

 

 

§ 3 REKRUTACJA DO PROGRAMU” ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

 

 1. Usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planowane jest objęcie 10 osób, w tym:

 1. 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2. 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Realizator programu zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników Programu w sytuacji dostępności godzin przyznanych Gminie Krośniewice w Programie.

 1. W przypadku gdy usługa asystenta jest świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest też zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 2. Realizator programu kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

 3. Karta zgłoszeniowa dostępna jest:

 1. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach - ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice,

 2. na stronie internetowej http://www.mgops.krosniewice.pl/.

 1. Osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni zgłaszający chęć udziału w Programie wraz z „Kartą zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021” są zobowiązani do złożenia oświadczeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 3. Nabór do Programu jest otwarty do momentu zapewnienia limitu liczby uczestników, natomiast o zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 4. Zgłoszenia do Programu rozpatrywane będą przez wyznaczoną do tego celu przez Realizatora projektu komisję rekrutacyjną. Listy osób zakwalifikowanych zatwierdzi Kierownik MGOPS w Krośniewicach. Osoby zgłoszone do Programu po zajęciu wszystkich dostępnych miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana do udziału w Projekcie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 5. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane przez wyznaczonego pracownika w formie telefonicznej.

 6. Przyznanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie wymaga formy pisemnej, w tym wydania decyzji administracyjnej.

§ 4 RAMY CZASOWE, SPOSÓB REALIZACJI I ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ

 

 1. Osoba niepełnosprawna ani opiekun prawny nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 2. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyła usługi asystenta.

 3. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji uczestnika Programu lub opiekuna prawnego, opiekuna prawnego oraz dziecka niepełnosprawnego.

 4. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Projektu wynosi nie więcej niż 22 godziny miesięcznie.

 5. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem  o niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności pobierają świadczenie pielęgnacyjne
  (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 20 godzin miesięcznie.

 6. Limit godzin usług asystenta w przypadku uczestników Programu, którzy korzystają z usług asystenta w ramach innych programów lub projektów dla wszystkich programów/projektów wynosi łącznie nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

 7. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jako godzinę należy rozumieć 60 minut.

 8. Usługa asystenta będzie realizowana zgodnie ze sporządzonym miesięcznym planowanym harmonogramem świadczonych usług asystenta, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 9. Harmonogram, o którym mowa powyżej, będzie ustalany z asystentem do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. W trakcie trwania miesiąca realizacji usługi są możliwe zmiany terminów i wymiaru realizacji usługi w uzgodnieniu asystent/osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny/Realizator programu.

 10. Rozliczenie usług asystenta będzie następowało na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenckich, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu przedłożonej Realizatorowi programu przez asystenta do ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy.

 

§ 5 DODATKOWE OBOWIĄZKI

 

 1. Asystent nie może angażować się w rozwiązywanie problemów rodzinnych i osobistych uczestników programu w zakresie szerszym niż jest to związane ze świadczeniem usługi asystenckiej.

 2. Od Asystenta wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia, itp.) z uczestnikiem programu.

 3. Uczestnik programu ma obowiązek traktowania Asystenta z szacunkiem.

 4. Uczestnik programu nie może wymagać od Asystenta świadczenia usług innych niż wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie nieporozumienia, wynikające ze świadczenia usług asystenckich, Uczestnik programu i Asystent zobowiązani są wyjaśnić: w pierwszej kolejności pomiędzy sobą, w przypadku braku możliwości porozumienia - przy pomocy pracownika wyznaczonego przez Realizatora programu.

 6. Przypadki złamania zasad niniejszego Regulaminu powinny być niezwłocznie zgłaszane Realizatorowi programu.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

 2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu wykraczającego poza teren Gminy Krośniewice osoba korzystająca z usług asystenta składa Realizatorowi programu oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie w Gminie Krośniewice.

 3. Usługa asystenta nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem programu.

 4. Osoba zakwalifikowana do udziału w Programie jest obowiązana do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.

 5. Realizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu lub ujęcia w nim dodatkowych postanowień.

 6. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Kierownik MGOPS w Krośniewicach.

Załącznik nr 1

do Regulaminu rekrutacji i realizacji

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Krośniewice

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

 

I. Dane uczestnika Programu:

Imię i nazwisko uczestnika Programu: ……………………………………………………………….……………..

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………….….………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….…………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………….……………………………………….

 

? wniosek dotyczy osoby do 16 roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 

? wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o stopieniu niepełnosprawności: znacznym/umiarkowanym;

 

? wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenia równoważne do wyżej wskazanych.

 

* zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat

 

 

Informacje dot. ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się:

……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………

 

 

 

 

 

Informacje na temat wnioskowanego zakresu usług asystenta osobistego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….……………………………………

 

II. Dane opiekuna prawnego uczestnika Programu (jeśli dotyczy):

Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Programu: ……………………….…………………………

Telefon: …………..……………………………………………………………………..…….………………….…………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………..………………...……………….

 

III. Oświadczenia:

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się (zostałem/łam zapoznany/a) z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

 

 

Miejscowość ………………………………., data ……………..…….……….

 

 

..…………………………………………………………………….

(Podpis uczestnika Programu/opiekuna prawnego)

 

 

Potwierdzam uprawnienie do korzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

………………………………..……………………………….

(Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

 

*Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Załącznik nr 2

do Regulaminu rekrutacji i realizacji

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Krośniewice

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………………………….…..…………………………. oświadczam, iż:

 

1) jestem/nie jestem* opiekunem rodzice lub osobą spokrewnioną pobierającą świadczenie pielęgnacyjne i zrezygnowałam/zrezygnowałem ze świadczenia pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad: dzieckiem do 16 roku życia orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osobom niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;

 

2) korzystam/nie korzystam* z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, realizowanych przez ………………………………………………………………………………………………………………………, w wymiarze ………………………………………… godzin w miesiącu;

 

3) jestem świadomy/świadoma, że w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł;

 

? na asystenta wybieram (Imię i Nazwisko, telefon, e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………

 

Wskazana osoba nie jest członkiem mojej rodziny, nie jest moim opiekunem prawnym oraz nie zamieszkuje razem ze mną.

 

? nie wskazuję asystenta.

 

* zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat

 

 

 

Miejscowość ………………………………., data …………..………………….

 

 

 

..……………………………………………………………………………….

(Podpis uczestnika Programu/opiekuna prawnego)

 

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu rekrutacji i realizacji

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Krośniewice

 

 

PLANOWANY HARMONOGRAM WYKONANIA USŁUG ASYSTENTA

W MIESIĄCU …………………………………..…….. 2021 roku

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

 

Imię, nazwisko i adres uczestnika Programu: ………………………………………………..……. ………………………………………………………………………………………………………………….…….………..………………

 

Realizator usług: …...……………………………………………….………………………………………..………………………..

 

Planowana data realizacji usługi asystenta

Godziny pracy

od …………do …………..

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowana ilość godzin

w danym miesiącu:

 

 

 

 

 

 

Data: …………………..……………..

 

 

 

……………….……………..……………………… ………………..……..…………..………….………

podpis uczestnika Programu/opiekuna prawnego podpis asystenta

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu rekrutacji i realizacji

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Krośniewice

 

Karta realizacji usług asystenta w ramach Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

Karta realizacji usług asystenta Nr .........................................................

Imię i nazwisko uczestnika Programu: ………………………………………………………….…...…………………

Adres uczestnika Programu: …………………………...…………………………..…………………………….…………

Rozliczenie miesięczne wykonania usług asystenta w okresie od ………………… do …………..….….

 

Lp.

 

Data usługi

 

 

Liczba godzin zrealizowanych

 

Rodzaj usługi*

 

Czytelny podpis asystenta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

Łączna liczba zrealizowanych godzin usług asystenta w miesiącu …….……… 2021 r. wyniosła ………. godzin.

 

Łączna liczba wykorzystanych biletów do placówek kulturalnych (np. muzeum, teatru, galerii sztuki) przez asystenta w związku z realizacją usług asystenta wyniosła ………..… szt., o wartości ….……………….. zł** - koszt kwalifikowany to maksymalnie 100 zł miesięcznie.

 

Łączna liczba wykorzystanych biletów jednorazowych komunikacji publicznej/prywatnej w związku z realizacją usług asystenta wyniosła ………..… szt., o wartości ….……………….. zł.

 

Łączny koszt przejazdu asystenta własnym/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z realizacją usług asystenta wyniósł ….……………….. zł - koszt kwalifikowany to maksymalnie 200 zł miesięcznie***

 

Łączny koszt zakupu dla asystenta środków ochrony osobistej - koszt kwalifikowany to maksymalnie 50 zł miesięcznie*****

 

 

 

…………………………………………………………………………………..

Data i podpis asystenta

 

Oświadczenie Uczestnika Programu/opiekuna prawnego:

Potwierdzam zgodność karty realizacji usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

 

…………………………………..………………………………………………

Data i podpis Uczestnika Programu/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Należy wskazać również miejsce realizacji usług asystenta, np. w miejscu zamieszkania, wyjazd do innej miejscowości.

**Należy załączyć imienne dokumenty potwierdzające korzystanie przez asystenta z danej placówki w związku z realizacją usługi asystenta osobistego, ze wskazaniem daty korzystania z danej placówki (np. faktura).

***Należy załączyć ewidencję przebiegu pojazdu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

****Należy załączyć dokumenty potwierdzające zakup środków ochrony osobistej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY KROŚNIEWICE

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15, tel/fax 24 252 35 45,

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /mgopskce/SkrytkaESP

www.mgops.krosniewice.pl, e-mail: sekretariat@mgops.krosniewice.pl

Administratorem danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bip.mgops.krosniewice.pl w zakładce Informacje/RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Regulamin rekrutacji i realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 w Gminie Krośniewice.doc (DOC, 222.00Kb) 2021-04-22 09:03:10 171 razy
2 Regulamin rekrutacji i realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2021 w Gminie Krośniewice.pdf (PDF, 1,010.28Kb) 2021-04-22 09:01:44 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 22-04-2021 09:01:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 22-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 22-04-2021 09:05:42