Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

szkolenie - wózki widłowe

 

Krośniewice, 13.06.2014r.

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

„Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego : Operator wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej”

 

w ramach realizacji projektu: „Krośniewicka integracja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice,
ul. Łęczycka 15 B.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Operator wózka widłowego oraz wymiana butli gazowej”

 2. Szkolenie przeznaczone jest dla 5 uczestników projektu MGOPS w Krośniewicach.

 3. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 4. Szkolenie powinno zakończyć się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 5. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć na szkoleniu, skieruje uczestników szkolenia do wykonania badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do uczestnictwa w szkoleniu.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników lub zamiany uczestnika w szkoleniu w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Sytuacją taką może być np. nie przejście przez uczestnika badań lekarskich. O zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

 7. Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem z wydanym świadectwem kwalifikacyjnym.

 8. Wykonawca pokryje tylko pierwszy egzamin ( jeśli kursant zostanie dopuszczony).

 9. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania czynności związanych z obsługą wózka widłowego oraz wymiany butli gazowej.

 10. Zajęcia teoretyczne odbędą się w miejscu wskazanym w ofercie.

Zajęcia praktyczne odbędą się w miejscu wskazanym w ofercie.

 1. Szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia: nie później niż do 20.10.2014 roku.

 2. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 67 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut. Na jedną godzinę zegarową powinno przypadać 10 minut przerwy, natomiast na jeden dzień szkolenia jedna przerwa 20 minutowa na spożycie ciepłego posiłku.

 3. Szkolenie będzie się odbywało w dni robocze następujące po sobie w wymiarze 8 godzin dziennie i kończyło się najpóźniej o godzinie 20:00.

 4. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wynajęcia sali,

2. opłaty za badania lekarskie,

3. zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkolenia zgodnych z tematyką szkolenia,

4. zapewnienia odzieży ochronnej,

5. wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia,

6. zapewnienie wyżywienia w formie dziennego wyżywienia dla 5 uczestników (kawa, herbata, ciastka, zimne napoje oraz 1 ciepły posiłek w postaci wydzielonego tzw. drugiego dania),

7. zapewnienia dojazdu na miejsce i z powrotem w przypadku realizacji szkolenia poza miastem Krośniewice,

8. prowadzenia odrębnej dokumentacji przebiegu szkolenia w części teoretycznej i praktycznej stanowiącej:

a) ewidencję obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;

b) protokoły z przebiegu egzaminu;

c) rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie kursu oraz kserokopię zaświadczeń/certyfikatów wydanych uczestnikom szkolenia;

d) listę potwierdzająca odbiór zaświadczenia/ certyfikatu przez uczestnika szkolenia;

e) listę potwierdzającą odbiór posiłku na każdy dzień szkolenia;

9. bieżącego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności osób objętych szkoleniem,

10. stosowania logowania materiałów szkoleniowych i wydanych dokumentów logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

11. zarejestrowania w internetowej bazie ofert szkoleniowych szkolenia zawodowego pn. „Operator wózka widłowego oraz wymiana butli gazowej” i aktualizowania informacji o szkoleniu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

2. Oferty nie kompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

4. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

 

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %

 

 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

1) prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. 2007 Nr 168 poz. 1186 ze zm.).

3) zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 3

4) Pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych -załącznik nr 2

6) Harmonogram szkolenia (zajęć teoretycznych i praktycznych)

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2.07.2014 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15B.

 2. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej: Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Operator wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej

 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

 4. Termin otwarcia ofert: 2.07.2014 r. do godz. 10:45.

 

 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
Monika Kaźmierska - Kierownik MGOPS;
Marcin Kupiecki - Koordynator projektu „Krośniewicka integracja” tel. 0 695 03 22 43 e-mail: marcink_k@wp.pl ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Krośniewicka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Realizator Projektu

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

e-mail: mgops@krosniewice.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik nr 1 wozki widlowe.doc (DOC, 106.50Kb) 2014-06-13 12:25:31 498 razy
2 zalacznik nr 2 wozki widlowe.doc (DOC, 101.00Kb) 2014-06-13 12:25:31 492 razy
3 zalacznik nr 3 wozki widlowe.doc (DOC, 115.50Kb) 2014-06-13 12:25:31 520 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 13-06-2014 12:25:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 13-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 01-10-2014 13:44:26