Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyjazd integracyjny


Krośniewice, 11.06.2014r.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację trzydniowego wyjazdu integracyjnego


dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego

MGOPS w Krośniewicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

„Organizacja wyjazdu integracyjnego - 3 dniowego, współdziałanie, poprawa komunikacji oraz nabycie umiejętności odnajdywania się
w nowych  sytuacjach życiowych

dla projektu:
„Krośniewicka integracja”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH, 99-340 KROŚNIEWICE, UL. ŁĘCZYCKA 15B.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyjazd 3 dniowy (dwa noclegi dla 33 BO + 2 opiekunów = 35 osób) tj. piątek, sobota, niedziela.
-pełne wyżywienie;
-ubezpieczenie;
-nocleg;
-dojazd;
-miejsce realizacji wyjazdu- Spała, województwo łódzkie.

Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca musi zorganizować transport uczestników na miejsce pobytu oraz ich powrót.

 2. Wykonawca musi pokryć koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu (zapewnić uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w ośrodku). Minimalna kwota ubezpieczenia jednej osoby 10 000,00 zł.

 3. Wykonawca musi opłacić opłatę klimatyczną za wszystkich uczestników, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka,

 4. Wykonawca musi zakwaterować uczestników wyjazdu w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Wszystkie pokoje muszą znajdować się w jednym budynku, w którym również winna znajdować się stołówka lub jadalnia.

 5. Wykonawca musi dokonać rekompensaty za wyżywienie w dniu rozpoczęcia wyjazdu dla każdego uczestnika wyjazdu i opiekunów.

 6. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie uczestnikom wyjazdu - 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwsze świadczenie w pierwszym dniu wyjazdu - obiad, ostatnie świadczenie w ostatnim dniu wyjazdu - obiad.

 7. Wykonawca musi przedstawić propozycję harmonogramu zajęć uczestników Zamawiającemu. Wyjazd zorganizowany jest dla osób korzystających z pomocy MGOPS Krośniewice będącymi uczestnikami projektu „Krośniewicka integracja”.

 8. Wykonawca winien wyznaczyć osobę do kontaktu - kierownika grupy odpowiedzialnego za organizację zajęć, informowanie uczestników wyjazdu o planowanych zajęciach, czuwanie nad realizacją zajęć zgodnie z harmonogramem,

 9. Wykonawca winien, w razie konieczności, zapewnić opiekę medyczną w tym zorganizować transport. W razie konieczności organizator wyjazdu musi zapewnić lekarz na wezwanie.

 10. Wykonawca musi przedstawić sprawozdanie z przebiegu wyjazdu.

III. TERMIN REALIZACJI:

Wyjazd odbędzie się w okresie między od 20 lipca 2014r. do 31 sierpnia 2014r.

Czas trwania wyjazdu - 3 dni

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

2. Oferty nie kompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

4. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 1. Cena oferty (brutto) - znaczenie 70 %.

 2. Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników - 30%.

 3. Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników będzie oceniana w skali 1-3 pkt.

 4. Przy określaniu całkowitej ceny ofertowej brutto wyjazdu należy wziąć pod uwagę:

- zakwaterowanie;

- przejazd autokarem na wskazanej trasie ;

- opłaty parkingowe;

- pełne wyżywienie;
- ubezpieczenie;
- pilotaż;

5. Należy uwzględnić ewentualne inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

VI. Oferta winna zawierać:

1) prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3) zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 2;

4) Pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów;

5) program wyjazdu integracyjnego,

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.06.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15B

 2. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej „Organizacja wyjazdu integracyjnego - 3 dniowego

 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

 4. Termin otwarcia ofert: 27.06.2014r. godzina 10:45.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela - Koordynator projektu Marcin Kupiecki tel. 0 695 03 22 43 e-mail: marcink_k@wp.pl

0x01 graphic

Projekt „Krośniewicka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator Projektu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

e-mail: mgops@krosniewice.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik nr 1 wyjazd integracyjny krosniewice.doc (DOC, 95.50Kb) 2014-06-11 14:28:35 518 razy
2 zalacznik nr 2 wyjazd integracyjny krosniewice.doc (DOC, 110.00Kb) 2014-06-11 14:28:35 504 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 11-06-2014 14:28:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 11-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 11-06-2014 14:28:35