Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wizyta studyjna


Krośniewice , dnia 11.06.2014r.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
w trybie zapytania ofertowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

„Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna”.

w ramach realizacji projektu: „Krośniewicka integracja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 15 B.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyjazd 1 dniowy dla 33 podopiecznych MGOPS w Krośniewicach oraz 2 opiekunów łącznie 35 osoby. Celem wizyty studyjnej jest zobaczenie jak można założyć Spółdzielnie Socjalną, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Grupy Samopomocowe, Grupy Wsparcia. Podczas tej wizyty uczestnicy poznają możliwość finansowania oraz zobaczą jak funkcjonują ww. podmioty.

Miejsce realizacji wyjazdu: Łódź.


Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca musi zorganizować transport uczestników na miejsce pobytu oraz ich powrót. Wyjazd winien być zorganizowany autokarem/BUSem.

 2. Wykonawca musi pokryć koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu (zapewnić uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu),

 3. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie uczestnikom wyjazdu - składający sie z II dania oraz napojów (kawa, herbata, napoje zimne). 

 4. Wykonawca musi przedstawić propozycję programu wyjazdu Zamawiającemu.

 5. Wykonawca winien wyznaczyć osobę do kontaktu - kierownika grupy odpowiedzialnego za organizację wyjazdu, czuwanie nad realizacją zajęć zgodnie z harmonogramem,

 6. Wykonawca winien, w razie konieczności, zapewnić opiekę medyczną w tym zorganizować transport,

 7. Wykonawca musi przedstawić sprawozdanie z przebiegu wyjazdu.

III. TERMIN REALIZACJI:

Wyjazd musi odbędzie się w okresie między sierpniem 2014r., a wrześniem 2014r. po uprzednim ustaleniu z zamawiającym

Czas trwania wyjazdu - 1 dzień

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

2. Oferty nie kompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

4. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 1. Cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %.

 2. Przy określaniu całkowitej ceny ofertowej brutto wyjazdu należy wziąć pod uwagę:

- przejazd autokarem na wskazanej trasie

- opłaty parkingowe

- wyżywienie
- ubezpieczenie
- pilotaż/przewodnik

3. Należy uwzględnić ewentualne inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

VI. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

1) prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

3) zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 2

4) Pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów

5) program wyjazdu integracyjnego.

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.06.2014 r. r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 15 B.

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej „Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna”.

 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

 3. Termin otwarcia ofert: 27.06.2014r. godzina 10:45.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
Monika Kaźmierska - Kierownik;
Marcin Kupiecki - Koordynator projektu „Krośniewicka integracja” tel. 0 695 03 22 43;

0x01 graphic

Projekt „Krośniewicka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator Projektu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

e-mail: mgops@krosniewice.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik nr 1 wizyta studyjna krosniewice.doc (DOC, 94.00Kb) 2014-06-11 14:25:56 477 razy
2 zalacznik nr 2 wizyta studyjna krosniewice.doc (DOC, 102.50Kb) 2014-06-11 14:25:56 456 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 11-06-2014 14:25:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 11-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 11-06-2014 14:25:56