OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

 

 

Krośniewice, dnia 28 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 - 2017 pn. „Krośniewicka integracja bis” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 (RPO WŁ 2014-2020) Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Partnerem przedmiotowego projektu może być wyłącznie jednostka wyspecjalizowana
w zakresie aktywizacji zawodowej
.

 

Celem partnerstwa jest przygotowanie wspólnie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących osiągnięciu celu głównego projektu tj. poprawy dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie gminy Krośniewice.

 

 

 1. Cele szczegółowe projektu będą obejmować między innymi tematykę:

a) rozwoju i wdrażania form aktywnej integracji w celu poprawy sytuacji społeczno-zawodowej uczestników projektu;

b) zwiększenia poziomu kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych uczestników projektu należących do grup w szczególnej sytuacji społecznej i zawodowej;

c) podnoszenia poziomu przygotowania i wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym osób w tym osób niepełnosprawnych.

 

 1. Powyższe cele będą realizowane w projekcie przez partnera poprzez następujące zadanie: Realizacja kontraktu socjalnego - instrumenty aktywizacji zawodowej.

 

 1. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć, mogą być wszystkie podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 1. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na ok. 1.000.000,00 złotych. Projekt realizowany jest od 01.01.2016r., do 31.12.2017r.

 

 1. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumenty i wytyczne, które służą do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treść powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

 

 

 1. Kryteria wyboru partnera:

 

Partnerem może być instytucja/organizacja, która spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 1. Podsiada wiedzę z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 2. Wartość rocznego budżetu partnera nie może być niższy niż kwota 1.000.000,00 zł;

 3. Partner posiada minimum 2 letnie doświadczenie z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo tj.;

 • Udzielił poradnictwa zawodowego dla minimum 1000 osób;

 • Skierował minimum 1000 osób na odbycie stażu lub/i praktyki zawodowej;

 • Skierował minimum 100 osób na odbycie szkolenia zawodowego;

 • Udzielił jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla minimum 100 osób.

 1. Posiada minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 2. Posiada zatrudnione zasoby kadrowe do realizacji zadań aktywizacji zawodowej;

 3. Partner, zobowiąże się do utworzenia biura projektu partnera na terenie miasta Łęczyca z chwilą realizacji projektu;

 4. Posiada odpowiednie zaplecze lokalowe w tym sprzęt techniczny (urządzenia biurowe - zestaw komputerowy, ksero, telefon i fax.);

 

 1. Termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę partnerstwa wraz z wymaganymi załącznikami (wymienionymi w pkt. 8) należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2015 r. do godz. 14:30 w siedzibie ogłaszającego nabór: tj. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach ul. Łęczycka 15B; 99-340 Krośniewice;

 2. Ofertę partnerstwa należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:Otwarty nabór partnerów do projektu Krośniewicka integracja bis;

 3. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną;

 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę;

 5. Termin otwarcia ofert: 19 października 2015 r., godzina 14:40.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. karta zgłoszenia partnera - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,

 2. dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty) - nie dotyczy JST,

 3. statut - nie dotyczy JST ,

 4. ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy (2014) - nie dotyczy JST,

 5. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego;

 6. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych;

 7. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 207 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 885 z późn. zm.) oraz inne oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

 

Dokumenty, o których mowa w lit. b - d, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez potencjalnego partnera za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 

 

 1. Informacje dodatkowe

 1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
  Monika Kaźmierska (24 252 35 45) e-mail: mgops@krosniewice.pl

Marcin Kupiecki (695 032 243) e-mail: mgops@krosniewice.pl

 

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku środków finansowych lub/i akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez IP/IP2 RPO WŁ;

 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione;

 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 1. W przypadku unieważnienia naboru ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia;

 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej ogłaszającego;

 3. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

 4. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia;

 5. Kandydat na partnera może złożyć tylko jedno zgłoszenie w ramach naboru;

 6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem;

 7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu;

 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, ogłaszający dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony;

 9. Od ogłoszonego naboru oraz jego wyniku nie przysługuje odwołanie.

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie partnerstwo MGOPS w Krosniewicach.pdf (PDF, 42KB) 2015-09-28 14:31:47 200 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 28-09-2015 14:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 28-09-2015 14:33:08