Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016-2022


Krośniewice, dn. 21.09.2015 r.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za
opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice
Tel.: 0 24 252 35 45
e-mail: mgops@krosniewice.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach stosując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016-2022.

Strategia powinna zawierać:

 1. diagnozę społeczno-gospodarcza gminy

 1. w oparciu o strukturę demograficzna społeczności,

 2. sytuacje i tendencje na lokalnym rynku pracy,

 3. sytuacje mieszkaniowa i infrastrukturę,

 4. sytuacje edukacyjna,

 5. opis stanu opieki zdrowotnej,

 6. charakterystykę życia kulturalnego,

 7. stan bezpieczeństwa publicznego,

 8. charakterystyka grup społecznych,

 9. stan i możliwości pomocy społecznej, a także działań organizacji pozarządowych,

 10. kwestia opieki nad dzieckiem.

 1. wskazanie celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów (takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezdomność);

 2. wskazanie metod realizacji celów;

 3. ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

Na strategie składa się:

- część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku badań, a odbiciem identycznych zagadnień, danych z terenu kraju jako porównywalne;

- część strategiczna - zawierająca główne problemy Gminy Krośniewice, wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Gminy Stary Krośniewice w zakresie analizowanych sfer społecznych.

Publikacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krośniewice na lata 2016 - 20202- raport w ilości 3 sztuk oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na płycie CD.

Wykonawca zobowiązany jest również do zaprezentowania i omówienia opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krośniewice na lata 2016 - 2022 na Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

III. TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji do 15.11.2015r.


IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena oferty (brutto) - 100 %


OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

 1. prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1;

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. 2007 Nr 168 poz. 1186 ze zm.).;

 3. plan przedstawiający opis przedmiotowej strategii;

 4. zaakceptowany projekt umowy - ZAŁACZNIK NR 2;

 5. pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b, osobiście lub pocztą w terminie do dnia 30.09.2015 r. do godz. 10.30 z dopiskiem: „Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych”.

Termin otwarcia ofert: 30.09.2015 r.,  godzina 10:45.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b lub telefonicznie pod numerem tel. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Monika Kaźmierska - Kierownik MGOPS Tel.: 0 24 252 35 45

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Wykonawców obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawców podczas wykonywania usługi.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podanie przyczyny.

 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem niżej określonych zasad:

 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, wg takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub opakowaniu z dodatkowym zapiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, (na podstawie Pełnomocnictwa które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo - musi  zawierać zakres upełnomocnienia) - za pokwitowaniem. 

 1. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego

 …………………………………….

 ……………………………………. ……………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON) (miejscowość i data)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krośniewicach
ul. Łęczycka 15 B
99 - 340 Krośniewice

FORMULARZ OFERTY
 Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące „opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych:

 1. Oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto:
  Cena brutto wynosi …...................... zł
  Słownie cena: …..............................................….............................................................
  w tym VAT …......................

Oświadczam (-my), że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie rabaty i upusty.

 1. Zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 15.11.2015 r.

 2. Oświadczam(-y), że zapoznałem (-liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę (-simy) do niego zastrzeżeń.

 3. Do formularza dołączam (-y) Formularz oferty cenowej.

………………………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zapytania ofertowego

Umowa Nr ……………….

Zawarta w dniu ………….2015r. pomiędzy Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 15 B

reprezentowanym przez: Monikę Kaźmierską - Kierownika zwanym dalej Zamawiającym

a …………………………………………………….

REGON: ……………. NIP: ……………….

reprezentowaną przez: ……………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 Euro [zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013r. 907 tj. z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się].

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zlecenia przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługę polegającej na Opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016 - 2022

2. Termin realizacji do 15.11.2015r.- termin jest nie zmienny

Obowiązki Wykonawcy

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Wykonania umowy z należytą starannością i czuwania nad jej prawidłową realizacją.

 1. Składanie wyjaśnień na każe wezwanie zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy lub osobom przez nich upoważnioną do wglądu na każdym etapie do przedmiotu opracowania strategii.

 1. Dostarczenia do dnia 15 listopada 2015 r., przedmiotowej strategii w 3 egzemplarzach w formie papierowej z dołączoną wersją elektroniczną.

Warunki wynagrodzenia i płatności

§ 3

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:

Cena brutto …...............................................

(słownie: ….................................................................................................................. zł brutto)

w tym VAT ….............

2. Faktura będzie płatna w terminie 21 dni roboczych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości modyfikowania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

§ 4

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz ma prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 pkt. 1.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z jego należności wynikających z faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

Prawa autorskie

§ 5

  1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe związane
   z przedmiotem Umowy i wszystkimi powiązanymi z nim utworami. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w dniu przyjęcia przedmiotu Umowy przez Zamawiającego tj. po podpisaniu protokołu odbioru prac.

  1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawo do wykorzystania przedmiotu Umowy i wszystkich powiązanych z nim utworów.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień w przedmiocie Umowy, nawet po akceptacji przedmiotu Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

Prawo odstąpienia

§ 6

Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

       1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

a) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

 1. Zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy.

 1. Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje go przez okres 7 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

   1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

   1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

    1. Zamawiający nie przekaże wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia.

    1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

   1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiana warunków niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, o której mowa jest możliwa za zgodą zamawiającego w następujących przypadkach:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 8

Wykonawca nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 9

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Sprawy sporne wynikające na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzyma Wykonawca, a 2 Zamawiający.

PODPISY STRON

WYKONAWCA:                                                                        ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do pobrania

1 zapytanie-ofertowe.doc (DOC, 85KB) 2015-09-21 16:36:09 244 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 21-09-2015 16:36:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 21-09-2015 16:36:09