Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi asystenta rodziny na umowę - zlecenie


O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krośniewicach poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi asystenta rodziny na umowę - zlecenie

w związku z czym prosimy o zgłaszanie się osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny.

Uwaga:  z uwagi na fakt, że praca będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenia ogłoszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o naborze w trybie konkursowym

I. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)   wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8)   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

16)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

17)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

18)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

II. Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
- zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny;

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

III. Preferowani będą kandydaci posiadający:

- staż pracy na stanowisku asystenta rodziny

- prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu

- umiejętność obsługi komputera.

IV. Preferowane cechy osobowości:

1) umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,

2) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

V.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) Curiculum Vitae,

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,

4) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
7) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1182 ze zm.).

VI. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Łęczycka 15b, 99-340 Krośniewice, bądź za pośrednictwem poczty, do dnia 25 września 2015r. Decyduje data wpływu do ośrodka. Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Monika Kaźmierska - kierownik, Tel. 24 2523545.

VII. Informacje dodatkowe:

- przewidywany okres zlecenia to październik - grudzień 2015r. z możliwością przedłużenia

- miesięczny, godzinowy wymiar zlecenia to: w m-cu październiku 184, w m-cu listopadzie 144, w m-cu grudniu 168 godziny

- zlecenie wykonywane będzie w godzinach 7:30 - 21:00, również w weekendy i dni wolne od pracy, w miejscu zamieszkania rodzin, bądź w miejscu wskazanym przez rodziny a także w siedzibie ośrodka

- koszt dojazdu w miejsce świadczenia zlecenia pokrywa zleceniobiorca.

 

Kierownik zastrzega sobie prawo wybrania oferty na podstawie złożonych dokumentów a w uzasadnionym przypadku zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej tylko wybranych kandydatów.

Kierownik zastrzega sobie również prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

Krośniewice, dnia 14.09.2015r.                                   KIEROWNIK MGOPS w Krośniewicach

                                                                                              /-/ mgr Monika Kaźmierska

                                                                                 

Załączniki do pobrania

1 O-G-Ł-O-S-Z-E-N-I-E-1.doc (DOC, 46KB) 2015-09-14 14:29:16 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 14-09-2015 14:29:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 14-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 14-09-2015 14:29:16