Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach poszukuje kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

OGŁOSZENIE

Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Łęczycy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b,

poszukuje kandydatów na:

  • kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (sygn. Akt III RNs 63/15)

Uwaga:

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

  1. Zadania kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

• opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej 
• doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego
• reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu rodzinnego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). 

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

  1. Wynagrodzenie:

Na żądanie kuratora sąd rodzinny może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,  bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

  1. Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych). Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji kuratora. Osoba taka nie może być karana.  
 
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

  1. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie:

  • CV

  • listu motywacyjnego

  • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

  • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • oświadczenia kandydata na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

(wzór oświadczenia w załączniku do niniejszego ogłoszenia, do pobrania na stronie internetowej Ośrodka http://www.mgops.krosniewice.pl w zakładce ogłoszenia i oferty, lub http://www.bip.mgops.krosniewice.pl w zakładce ogłoszenia, lub w jego siedzibie).


w siedzibie Ośrodka lub przesłanie dokumentów  pocztą na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łęczycka 15b, 99-340 Krośniewice z dopiskiem: „Kandydat na kuratora".

 

Dokumenty w siedzibie Ośrodka można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 w pokoju nr 4.

Dodatkowych informacji udzieli Izabela Bzdurska - pracownik socjalny MGOPS w Krośniewicach, również telefonicznie pod nr tel. 24 2523545.

Rekrutacja trwa do dnia 19 sierpnia 2015 roku, z zastrzeżeniem, że o złożeniu dokumentów w terminie decyduje data ich wpływu do siedziby Ośrodka.

 

 

Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krośniewicach
/-/ Monika Kaźmierska

Załączniki do pobrania

1 Zał nr 1 Rekrutacja na KURATORA.doc (DOC, 32KB) 2015-07-17 14:23:07 187 razy
2 Rekrutacja na KURATORA.doc (DOC, 46KB) 2015-07-17 14:18:45 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 17-07-2015 14:18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 17-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 17-07-2015 14:23:07