Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna

 

Krośniewice, dn. 05.03.2015r.

 

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: „Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna” w ramach realizacji projektu: „Krośniewicka integracja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

e-mail: mgops@krosniewice.pl

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowej wizyty studyjnej dla 16 uczestników (m.in. osób bezrobotnych nie pozostających w zatrudnieniu) plus 1 opiekun łącznie 17 osób, której celem będzie zapoznanie uczestników projektu z możliwościami zakładania spółdzielni socjalnej oraz korzyściami jakie niesie za sobą samozatrudnienie, prezentacja przykładów spółdzielni socjalnych, KIS, CIS. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowanie minimum jednej wizyty dla wszystkich uczestników w siedzibie np. (Spółdzielni Socjalnej, Klubie Integracji Społecznej) zwiedzanie spółdzielni, wizyta w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas wizyty w jednym z ośrodków uczestnicy zapoznają się z profilem, zasadami funkcjonowania i sposobami finansowania tego typu inicjatyw społecznych.

Miejsce realizacji wyjazdu: Łódź.

 

Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca musi zorganizować transport uczestników na miejsce pobytu oraz ich powrót. Wyjazd winien być zorganizowany autokarem/BUSem.

 2. Wykonawca musi pokryć koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu (zapewnić uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu),

 3. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie uczestnikom wyjazdu - składający sie z I i II dania oraz napojów (kawa, herbata, napoje zimne).

 4. Wykonawca musi przedstawić propozycję programu wyjazdu Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed wyjazdem.

 5. Wykonawca winien wyznaczyć osobę do kontaktu - kierownika grupy odpowiedzialnego za organizację wyjazdu, czuwanie nad realizacją zajęć zgodnie z harmonogramem,

 6. Wykonawca winien, w razie konieczności, zapewnić opiekę medyczną w tym zorganizować transport,

 7. Wykonawca musi przedstawić sprawozdanie z przebiegu wyjazdu.

 

 

III. TERMIN REALIZACJI:

Wyjazd musi się odbyć w terminie do 30 kwietnia 2015r. Czas trwania wyjazdu - 1 dzień.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 1. Cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %.

 2. Przy określaniu całkowitej ceny ofertowej brutto wyjazdu należy wziąć pod uwagę:

- przejazd autokarem na wskazanej trasie

- opłaty parkingowe

- wyżywienie
- ubezpieczenie
- pilotaż/przewodnik

- materiały dydaktyczne

3. Należy uwzględnić ewentualne inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

 

 

VI. Oferta winna zawierać:
1) prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. 2007 Nr 168 poz. 1186 ze zm.).

3) zaakceptowany projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2
4) Pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów
5) program wyjazdu integracyjnego.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b, osobiście lub pocztą w terminie do dnia 20.03.2015r. do godz. 10.30 z dopiskiem: „Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna”.

Termin otwarcia ofert: 20.03.2014r.  godzina 10:45.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

 

 

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b lub telefonicznie pod numerem tel. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Monika Kaźmierska - Kierownik;
Marcin Kupiecki - Koordynator projektu „Krośniewicka integracja” tel. 0 695 03 22 43;

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 1. Wykonawców obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawców podczas wykonywania usługi.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.

 

 1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem niżej określonych zasad:

 

a)   Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, wg takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub opakowaniu z dodatkowym zapiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

b)  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, (na podstawie Pełnomocnictwa które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo - musi  zawierać zakres upełnomocnienia) - za pokwitowaniem. 

 1. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizator Projektu: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

e-mail: mgops@krosniewice.pl

 

 

 

Projekt „Krośniewicka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie o wyborze wyjazd KROSNIEWICE.doc (DOC, 93KB) 2015-03-30 07:51:16 227 razy
2 24_03_2015_07_43_15_Protokół z otwarcia ofert.doc (DOC, 89KB) 2015-03-24 07:43:15 210 razy
3 Protokół z otwarcia ofert.doc (DOC, 89KB) 2015-03-24 07:37:51 1 raz
4 III Wizyta studyjna ogłoszenie 2015 KROSNIEWICE.doc (DOC, 10KB) 2015-03-05 11:58:18 220 razy
5 załacznik nr 1 Wizyta studyjna KROSNIEWICE.doc (DOC, 85KB) 2015-03-05 11:58:18 212 razy
6 Załącznik nr 2 umowa Wizyta studyjna KROSNIEWICE.doc (DOC, 94KB) 2015-03-05 11:58:18 219 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 05-03-2015 11:58:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 30-03-2015 07:51:16